Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen „podmínky“ či „obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu,který provozuje firma:

 

Reklama online s.r.o.
Brněnská 3975
695 01 Hodonín

IČ: 269 36 232
DIČ: CZ 269 36 232

Tel: 518 321 328
Fax: 518 346 574

 

Podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem.

Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

a) dodávkou se rozumí fyzické doručení zboží objednavateli do sjednaného místa plnění

b) místem plnění se rozumí každé z míst popsaných v objednávce nebo v technické specifikaci,kam má být provedena dodávka

c) objednávkou se rozumí závazný požadavek objednavatele na dodání zboží a případných služeb s tím spojených,jehož přijetí je dodavatelem písemně potvrzeno

d) technickou specifikací se rozumí specifikace zboží,které má být dodáno dodavatelem,uvedená na internetových stránkách dodavatele www.reklamaonline.cz

e) zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené technické specifikaci

f) dodacím listem se rozumí potvrzení objednavatele o dodání zboží

g) zaplacením se rozumí připsání sjednané částky na bankovní účet dodavatele 

 

II. Předmět plnění (objednání zboží)

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu objednavatel potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel se potvrzením objednávky zavazuje dodat objednavateli předmět plnění za podmínek,způsobem a v rozsahu stanoveném v potvrzené objednávce a těmito obchodními podmínkami.

Pokud  objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet uvedený dodací termín,bude objednavatel o této skutečnosti informován  prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Objednavatel vždy dostane zboží za ceny platné v den objednání.

 

III. Dodání a zasílání zboží

Objednané zboží bude zasláno na zasílací adresu určenou objednavatelem. Způsob dopravy včetně termínu dodání uvede dodavatel v potvrzení konkrétní objednávky.

Objednavatel se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění dodavatelem sjednanou cenu. Zboží může za objednavatele převzít i osoba uvedená v objednávce jako osoba oprávněná jednat jménem objednavatele, statutární orgán objednavatele nebo jakýkoliv zaměstnanec objednavatele s tím,že ke svému podpisu výše uvedené osoby připojí razítko objednavatele.

K převzetí objednaného zboží je oprávněna také osoba,která se prokáže plnou mocí od objednavatele, přičemž originál plné moci bude připojen k dodacímu listu.

V případě,že objednavatel odmítne převzít zboží nebo podepsat dodací list (pokud je tento připojen k dodávce zboží), nebo nejsou-li splněny podmínky dle předchozí věty, není dodavatel povinen zboží předat a nenese v tomto případě odpovědnost za případné prodloužení termínu dodání zboží do jeho řádného převzetí objednavatelem.

V případě,že objednavatel nebude poskytovat součinnost při převzetí zboží po dobu delší něž 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

IV. Platební podmínky

Dle volby objednavatele je možná úhrada zboží:

  • dobírka (úhrada sjednané částky na bankovní účet dodavatele prostřednictvím přepravní služby)
  • faktura (úhrada sjednané částky na bankovní účet dodavatele)

 

V případě zaslání zboží objednavateli na jím uvedenou dodací adresu mu bude k ceně objednávky připočteno přepravné dle aktuálního sazebníku přepravní služby.

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny dílčí ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uvedeny bez DPH.

Celková cena plnění uvedená v konečném vyúčtování objednávky je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.

V případě prodlení objednavatele s placením jakékoliv částky vůči dodavateli,je tento oprávněn přerušit svá plnění vůči objednavateli,a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě dodavateli neběží lhůty k plnění a objednavatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení plnění dodavatele.

 

V. Přechod vlastnictví a vady zboží

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednavatele úplným zaplacením ceny zboží

dodavateli.

Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty přechází na objednavatele dodáním zboží.

Objednavatel se zavazuje provést prohlídku zboží a kontrolu zboží co do množství a specifikace dle objednávky ihned při jeho dodávce a případné vady uvést do dodacího listu nebo je písemnou formou zaslat dodavateli do 14 dnů od převzetí zboží,jinak platí,že zboží bylo dodáno řádně v souladu s objednávkou.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem se řídí českým právním řádem,zejména pak obchodním zákoníkem v platném znění.

Nepodaří-li se vyřešit spory vyplývající ze závazkového vztahu mezi dodavatelem a objednavatelem mimosoudně,souhlasí obě strany s projednáním případného obchodního sporu u místně příslušného soudu dodavatele.